Przedsiębiorca

Ryzyko rynkowe: czym jest i jakie czynniki je determinują?

Ryzyko rynkowe: czym jest i jakie czynniki je determinują?

Każdy inwestor powinien być świadomy pojęcia ryzyka rynkowego i mieć pojęcie, w jakim stopniu jest skłonny je zaakceptować.  Ryzyko rynkowe to ryzyko spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami, które wpływają na wartość aktywów. Innymi słowy, jest to możliwość (którą można zarządzać, ale nie można jej uniknąć) uzyskania gorszych wyników. Czynniki decydujące o tym ryzyku są wielorakie, mogą się łączyć i mieć różną wagę, m.in. w zależności od rodzaju zawieranej transakcji.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej powstaje w przypadku aktywów, których wartość jest wrażliwa na zmiany wielkości stóp procentowych lub terminu zapadalności papieru wartościowego. Im dłuższy horyzont inwestycji, tym większa ekspozycja na ten rodzaj ryzyka.

Ryzyko kursowe

Ryzyko kursowe związane jest ze zmianami w układzie sił pomiędzy dwoma walutami. W istocie, o wartości aktywów decyduje również waluta, w której są one denominowane. Ryzyko to powstaje w momencie konieczności wymiany przepływów pieniężnych na walutę obcą.

Ryzyko kapitałowe

Ryzyko kapitałowe to ryzyko wynikające ze zmienności akcji i indeksów giełdowych, których wyniki ulegają ciągłym wahaniom. Jest to zatem nie tylko wzrost poniżej oczekiwań, ale także, bardziej ogólnie, rozbieżność między oczekiwaną zmianą (nawet w dół, w przypadku krótkiej sprzedaży) a zmianą rzeczywistą.

Ryzyko zmienności

Zmienność jest miarą zmiany ceny aktywa w czasie. Innymi słowy, jest to zasadniczo stopa, która opisuje, jak bardzo i jak szybko zmienia się wartość danego składnika aktywów. Gdy rynek jest bardziej zmienny, ryzyko wzrasta. A przynajmniej wzrasta prawdopodobieństwo, że nasz portfel spotka się z istotnymi zmianami wartości.

Ryzyko związane z produktem

Jest to ryzyko związane ze zmianami cen produktów, w szczególności towarów takich jak metale i produkty energetyczne (ryzyko towarowe). Rzeczywiście, wartość towarów również podlega wahaniom, zarówno w najbliższym czasie, jak i w odniesieniu do przyszłych oczekiwań.

Jak chronić się przed ryzykiem? Polecamy przewodnik: https://twojpodatek.pl/w-jaki-sposob-inwestor-moze-chronic-sie-przed-roznymi-ryzykami